Rozšiřování EU

Na začátku jich bylo šest. Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a západní Německo podpisem Pařížské smlouvy založily v roce 1952 Evropské společenství uhlí a oceli. Teprve o 21 let později se Evropské hospodářské společenství, pak Evropské společenství a Euratom poprvé rozšířilo o další země.

Roku 1973 vstoupilo do společenství o Dánsko, Irsko a Spojené království. Druhým rozšířením vstoupilo v lednu 1981 Řecko a následně v lednu 1986 přistoupilo Portugalsko a Španělsko.

Až dva roky poté, co roce 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva a vznikla Evropská unie, do ní vstoupilo Rakousko, Finsko a Švédsko (1995). Zdaleka největším rozšířením EU byl v květnu 2004 vstup zemí bývalého komunistického bloku. Členy se stala Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

V roce 2007 nastalo v pořadí šesté rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko. A zatím posledním a nejnovějším členem Unie je od roku 2013 Chorvatsko.

V současnosti na vstup čekají, tedy jsou kandidátskými zeměmi Albánie, Černá Hora, Srbsko, Makedonie a Turecko. Během existence Unie v referendu odmítly vstoupit pouze dvě země – Norsko a Švýcarsko.

O členství v Unii může požádat každý stát, který uznává demokratické hodnoty EU. Členem se pak stane jen ta země, která má stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, a která chrání lidská práva, má fungující tržní hospodářství a je ochotna přijmout judikaturu EU.

Celý proces vstupu má několik fází. Stát nejdříve zažádá o členství, získá status kandidáta a poté jsou se zemí zahájena oficiální jednání o členství, tzv. přístupová jednání, která už vyžadují přijetí práva EU. Vláda České republiky požádala o vstup do EU 17. ledna 1996. Přístupová jednání byla zahájena o dva roky později a ukončena v prosinci 2002. V dubnu 2003 podepsal tehdejší prezident Klaus smlouvu o přistoupení. Česko se tak v 1. května 2004 stalo součástí Evropské unie.

Se vstupem nové země do EU musí souhlasit všechny členské země. Větší EU má ale členy politické, hospodářské i bezpečností přínosy.

Další čtení:

Politika rozšíření Evropské unie (MZV ČR)

Rozšiřování EU (EU)

Přehled kandidátských a potenciálních kandidátských zemí (EU)